..бусад

Холбооны зорилго

  • Гишүүдийнхээ хөдөлмөрлөх болон нийгэм, эдийн засаг, оюуны эрх ашгийг хангахын төлөөх нэгдмэл байгууллага байх.
  • Боловсрол, шинжлэх ухааны  байгууллагыг хувьчлахаас хамгаалах
  • Гишүүдийнхээ цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн нөхцлийг стандарт шаардлагын түвшинд хүргэх, ажлын цаг, хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдлыг хангах, баталгаажуулахын төлөө ажиллах
  • Гишүүдийнхээ ашиг сонирхолд нийцсэн хууль тогтоомжийг санаачлах, боловсруулж батлуулахад идэвхтэй нөлөөлөх, дэмжих
  • Монгол улсын Үндсэн хууль, ҮЭ-үүдийн эрхийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор ҮЭ-үүдэд зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг явуулах
  • Боловсрол, шинжлэх ухаан болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, багшлах мэргэжилтэй холбогдох бүхий л асуудалд идэвхтэй нөлөөлөн, төлөвлөх, зохицуулахад оролцдог, дэмжин хэрэгжүүлдэг үндэсний хэмжээний байгууллага байх
  • Мэргэжлийн ёс зүйг сахихад гишүүддээ дэмжлэг үзүүлэх, нэр төрийг нь хамгаалахын төлөө ажиллах
  • Бүх түвшинд байгуулах хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол, үр дүнг дээшлүүлэх явдал болно.

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварыг цалингаас суутгах нь зөв үү?

Үр дүн

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

Чингис хааны талбай 3, МҮЭ-ийн холбооны байр,

221, 315, 316 тоот өрөө

Утас: 976 - 11 - 313609, 326328

Факс: 976 - 11 - 323555

И-мэйл: mtu@mongol.net

Facebook хаяг: mtu_fmesu

 

DB Error